Kontoros praktika

 • Advokatas Modestas Sriubas atstovauja nepilnamečių vaikų (brolio ir sesers) interesams dėl mirusiam (nepilnamečiui) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teiktų paslaugų . Konstitucinio Teismo 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. KT38-S35/2023 buvo priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 13 straipsnis (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, ne visi asmenys, patyrę turtinę ir (ar) neturtinę žalą, turi teisę į tokios žalos atlyginimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Pagal šį prašymą pradėta rengti byla Nr. 9/2023

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius atsižvelgė į advokato M. Sriubo pateikto skundo dėl darbingumo lygio peržiūrėjimo argumentus ir, esant nustatytoms diagnozėms C73, E89.0, F32.11, sumažino nuo 70 iki 55 procentų darbingumo lygį.

 • 2022-06-02 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas į kasacine tvarka peržiūrėtinų civilinių bylų sąrašą įrašė advokato Modesto Sriubo parengtą kasacinį skundą, kuriame keliami pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų atlikti esminiai materialinės ir proceso teisės pažeidimai (dėl CK 6.253 straipsnio „Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės“ 5 dalies aiškinimo ir taikymo, dėl CA atsakomybės - nenustatė ligoninės gydytojų pareigų pooperacinėje priežiūroje, nes skirtingai įvertino perforacijos ir peritonito klinikinę reikšmę pooperacinėje priežiūroje, nustatant atlikto žarnos pažeidimo komplikacijas – egzistavus peritonito klinikai / simptomams, dėl įrodymų vertinimo taisyklių, kai bendros komisijinės deontologinės ekspertizės, kaip įrodymo, reikšmės byloje, kai vienas iš komisijos ekspertų pats nusišalina dėl šališkumo);

 • Advokatas M. Sriubas atstovavo klientui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjas dirbo įmonėje inžinieriaus tiekimui pareigose laikotarpiu nuo 1992-02-04 iki 1993-12-31. 

 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021-04-07 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-80-1075/2021, tenkino kasatorių A.J. ir D.J. (advokatas M. Sriubas) kasacinį skundą, panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Kasacinis teismas pasisakė dėl teismo deontologinės ekspertizės ir kitų įrodymų, patvirtinančių sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus), vertinimo ir taikymo medicinos (sveikatos) bylose.

 • 2021-03-05 į Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą įrašytas Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos nutartimi priimtas ieškovo K.N. (advokatas M. Sriubas) kasacinis skundas. Skunde keliami teisės klausimai, jog bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino turtinės žalos, numatytos Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje, apskaičiuojant negautų pajamų, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, dydžiui apskaičiuoti vertinamąsias reikšmingas aplinkybes už laikotarpį nuo žalos atsiradimo iki teismo sprendimo priėmimo bei todėl šias normas klaidingai taikė apskaičiuodami ir priteisdami priklausančią nevisą turtinę žalą bei netinkamai aiškino neturtinės žalos dydį pagrindžiantį kriterijų – asmeniui kilusias pasekmes, nustatytą Civilinio kodekso 6.250 straipsnyje, ir šią normą taikė nustatydami ir priteisdami ieškovui neteisingą ir neproporcingą mažą patirtoms fizinėms ir psichinėms pasekmėms neturtinės žalos dydį.

 • 2020-08-20 į Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą įrašytas Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos nutartimi priimtas ieškovų A.J. ir D.J. (advokatas M. Sriubas) kasacinis skundas, nes teismas netinkamai aiškino ir tyrė byloje dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės sąlygų nustatymo įrodymus bei klaidingai vertino byloje surinktų įrodymų turinį (tuos pačius įrodymus apeliacinės instancijos teismas vertino kardinaliai priešingai nei pirmosios instancijos teismas); netinkamai aiškino įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, nustatant asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės sąlygų dėl atsakovo atliktų neteisėtų veiksmų įrodinėjimo ir klaidingai taikė, kad ieškovas turi įrodyti atsakovui tenkančias atsikirtimų aplinkybes (dėl nebūtos kitos operacijos atlikimo, abiejų kiaušintakių dalies audinio nebuvimo dėl nenustatytų pacientei ligų); netinkamai aiškino asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės sąlygą – atliktą neteisėtą veikimą bei dėl to šias normas klaidingai taikė nenustatydami asmens sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės buvimo, kartu privalomai nustatė pareigą įrodyti šių veiksmų atlikimo tikslą / motyvą, ko nenumato teisės aktai ir teismų praktika; galop, vadovavosi kasacinio teismo bylose nustatytais neturtinės žalos dydžiais, o ne konkrečiais žalos dydį pagrindžiančiais kriterijais, netinkamai aiškino neturtinės žalos dydį pagrindžiančius ir didinančius kriterijus – būtent pažeistas vertybes, pažeidimo pasekmių ilgaamžiškumą ir intensyvumą, individualizavimą, nustatytus Civilinio kodekso 6.250 straipsnyje, ir šias normas klaidingai taikė nustatydami ir priteisdami ieškovams (pacientei ir sutuoktiniui) neproporcingai mažą patirtai netekčiai (sterilizacijai, bendrų vaikų negalėjimą turėti) neturtinės žalos dydį.

 • Advokatas M. Sriubas rengia Planinių ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planus / projektus ir kitus dokumentus, kurie privalomi pagal sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. sprendimus Nr. V-1018 ir Nr. V-1019. 

 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-07-11 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-238-313/2019, pažymėjo, jog Konstitucinis Teismas konstatavo, kad vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo būdas, kai asmens pajamos siejamos su gautu vidutiniu darbo užmokesčiu, kurio skaičiuojamasis laikotarpis yra trys kalendoriniai mėnesiai, yra tinkamai atspindintis asmens gautų pajamų dydį ir tokia norma neprieštarauja Konstitucijai ar Civiliniam kodeksui (Konstitucinio Teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimas). Pripažino, kad teismai pagrįstai taikė Aprašo 6.1 punktą, apskaičiuodami turtinę žalą, nustatė mirusiojo (paciento) vidutinį darbo užmokestį.

 • 2019-05-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius buvo įpareigotas įtraukti pareiškėjos Lietuvos Respublikos pilietės užsienio valstybėje sudarytą santuoką į apskaitą, įrašant jos pavardę originalia forma pagal santuokos liudijimą, t.y. su vyriškos giminės galūne –as. Pareiškėjai byloje atstovavo advokato padėjėja S. Sriubienė.

 • Vilniaus apygardos administracinio teismo (2019-04-19 sprendime) vertinimu, ginčo atveju, vertinant, ar susiklosčiusioje situacijoje pareiškėjas – pacientės, iniciavusios ginčą dėl jai teiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, sūnus, turi teisę ginčyti Akreditavimo tarnybos Įsakymą, kuris priimtas mirus pacientei, turi būti vadovaujamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais ir sisteminiu teisės aktų nuostatų aiškinimu (advokatas M. Sriubas).

 • 2019 m. birželio mėnesį Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus nagrinėjamas advokato Modesto Sriubo pateiktas kasacinis skundas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių  turtinės ir neturtinės žalos, padarytos asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiksmais, teikiant ieškovių sutuoktiniui ir tėvui pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios lėmė jo netektį / mirtį, atlyginimo nustatymo, aiškinimo bei taikymo.

 • 2019 m. balandžio ir gegužės mėnesiais medicinos advokatas M. Sriubas, atstovaudamas klientų interesus, dalyvaus / dalyvavo Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos posėdžiuose.

 • 2018-09 mėn. Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus nagrinėjamas advokato Modesto Sriubo prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl ANK 61 straipsnio, numatančio neteisėtą vertimąsi sveikatinimo veikla, netinkamo aiškinimo ir taikymo.

 • 2017-08 mėn. advokatas Remigijus Rinkevičius suteikė teisinę pagalbą Ukrainos Respublikos piliečiui dėl Mėlynosios kortelės ("Blue Card") gavimo, kuri suteikė teisę asmeniui dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje.

Kitos Naujienos

 • Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme pradedama nagrinėti byla pagal prašymus įvertinti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos, įtvirtinančios, kokie asmenys turi teisę į žalos atlyginimą, konstitucingumą.

 • 2024-01-09 sudaryta nauja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudėtis

 • Advokatas Modestas Sriubas kviečia visus registruotis į 2022 m. balandžio 25, 26, 28 d. vyksiančius mokymus "Sveikatos teisės pagrindai" arba į 2022 m. gegužės 26 ir 27 d. vyksiančius mokymus "Teisiniai aspektai sveikatos priežiūros įstaigose". Šių Mokymų tikslas – pagilinti ir atnaujinti tikslinės grupės dalyvių žinias darbo teisės ir sveikatos teisės, įskaitant pacientų teises, srityse. Lektoriai: adv. M. Sriubas ir doc. dr. Vida Petrylaitė.

 • Kadangi šiai dienai Lietuvoje pagal esamą teisinį reglamentavimą Cezario pjūvio operacijos gali būti atliekamos tik esant tam tikroms teisės akte numatytoms medicininėms indikacijoms, daugelis moterų neturi teisės ir galimybės pasirinkti joms priimtino nėštumo užbaigimo būdo. Vieša paslaptis, kad nemaža dalis būsimų mamų ieško ir randa neteisėtų būdų, kaip „apeiti“ draudimą gimdyti Cezario pjūvio operacijos būdu net ir nesant medicininių indikacijų. Tuo tarpu apie bandymą „apeiti“ minėtą draudimą teisinėmis priemonėmis, t.y. kreipiantis į teismą, jog šis įpareigotų gydymo įstaigą atsižvelgti ir vadovautis nėščiosios pasirinkimu, dar girdėti neteko. Manydamas, jog draudimas pačiai moteriai priimti sprendimą dėl gimdymo būdo yra niekuo nepagrįstas, ypač atsižvelgiant į tai, jog teisės aktai garantuoja ir gina asmens teisę priimti sprendimą iš esmės visais su jo sveikata susijusiais klausimais, noriu pasiūlyti teisines (advokato) paslaugas ginant moters sprendimą gimdyti jos pačios pasirinktu būdu. Kartais užtenka tik vienos teisminės bylos, kad būtų pakeista visa sistema. Kreipkitės į advokatą Modestą Sriubą.

 • Advokatų kontora karantino laikotarpiu (ar net jį atšaukus) teikia teisinę pagalbą ir teisines paslaugas tiek nuotoliniu būdu, tiek atvykus į kontorą. Kontoroje dideliais laiko tarpais priimami po vieną nesergantys asmenys (nekarščiuojantys (37'C ir mažiau), nesloguojantys, nekosintys, nedūstantys, asmenis, kurie nebuvo kontakte su asmenimi, sergančiu COVID-19 liga, ar asmenimis, kuriems nenustatyta COVID-19 liga) ir konsultacijos metu užtikrinamos asmens apsaugos priemonės (vienkartinė kaukė, pirštinės, dezinfekcinis skystis), jei jų klientas neturi, reguliariai valomos patalpos ir dezinfekuojami paviršiai po kiekvieno kliento apsilankymo.  

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną dėl koronaviruso COVID-19 epideminės situacijos ir patvirtino karantino režimą. Primintina, kad Administracinių nusižengimo kodekso 45 straipsnis ar Baudžiamojo kodekso 277 straipsnis numato atsakomybę fiziniams ir juridiniams asmenims už teisės aktų dėl užkrečiamųjų ligų profilaktinės kontrolės taisyklių pažeidimus. COVID-19 liga (naujojo koronaviruso (2019-nCoV) infekcija) yra priskirta prie pavojingų užkrečiamųjų ligų. 

 • Dalinamės aktualia VLK informacija gydymo įstaigoms: atidaryta sąskaita pacientams padarytai žalai atlyginti: http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Svarbu-gydymo-%C4%AFstaigoms-atidaryta-s%C4%85skaita-pacientams-padarytai-%C5%BEalai-atlyginti.aspx

 • Advokatų kontora persikraustė į naujas patalpas, adresu SAKALŲ G. 22-3, VILNIUJE (ŽVĖRYNE). Maloniai laukiame!

 • Medicinos advokatas M. Sriubas rengia pretenzijas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos / duomenų, žeminančių gydytojo garbę, orumą ir menkinančią gydytojo dalykinę reputaciją, viešo paskleidimo (socialiniuose tinkluose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir jų paneigimo bei atstovauja klientus teisme.

 • Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo 2019-07-18 priimtą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2377, kuris nuo 2020-01-01 paciento sveikatai padarytos žalos nustatymui ir priteisimui nustato privalomą ikiteisminę instituciją – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją ir tvarką dėl žalos atlyginimo. Medicinos (sveikatos) advokatas Modestas Sriubas paciento ar jo atstovo pavedimu parengs prašymą minėtai komisijai, atstovaus komisijos posėdžiuose ir, jei reikės, pilnai atstovaus teisme.

 • Advokatas Modestas Sriubas išklausė "Asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje. Duomenų apsaugos ypatumai, pagrindinės naujovės bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas" kursus, pravestus MRU profesoriaus. 
 • Pacientų ir jų atstovų dėmesiui - pasitark su medicinos advokatu nemokamai!!! Advokatas Modestas Sriubas suteikia pirminę žodinę (iki 30 min.) pacientui (ar jo atstovui) nemokamą konsultaciją dėl pacientui asmens sveikatos priežiūros įstaigos (jos gydytojų, specialistų) padarytos žalos atlyginimo, jei sudaroma tęstinių teisinių paslaugų sutartis!!! Susisiekite su advokatu telefonu 86 47 27 618 dėl konsultacijos datos ir laiko.

 • Advokatas Modestas Sriubas 2017 m. dalyvavo LNK laidoje "Yra, kaip yra", kurioje buvo nagrinėjamos medicinos (sveikatos teisės) praktikos probleminiai atvejai ir galimi jų sprendimai. Daugiau: http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/yra-kaip-yra-16/ziurek-yra-kaip-yra-402 
 • 2015-04-17 kontoros kolektyvą papildė šeimos ir civilinės teisės specialistė advokato padėjėja Salvja Sriubienė, dirbusi Valstybinėje vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie SADM.
 • 2013 m. rugsėjo mėn. advokato padėjėja I. Rudinskaitė papildė kontoros kolektyvą.
 • Nuo 2012 m. advokato kontoroje advokato veikla pradėjo verstis advokatas M. Sriubas.
 • 2011-11 Naujas kontoros adresas.
 • 2010-03 atnaujinta rinkevicius.eu svetainė.
 • 2008-11 sukurtas adresas rinkevicius.eu.
 • 2008-03 R. Rinkevičius – praktikuojantis advokatas.
 • Nuo 2004 m. doktorantūra Mykolo Romerio universitete.
 • 2004-05 publikacija žurnale „Vadovo pasaulis“, tema „Atvirojo kodo privalumai ir trukumai“.
 • 2003-11 pranešimas Infobalt parodoje tema „Atvirojo kodo programų teisinis reglamentavimas".