Pacientui padarytos žalos be kaltės modelis / atlyginimas

Advokatas Modestas Sriubas atstovauja pacientus ir jų artimuosius ar atstovus Žalos be kaltės modelio procese, rengia Prašymą dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo, atstovauja juos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, rengia ieškinius ir atstovauja teismuose šio pobūdžio ginčuose. 

Svarbu ir būtina žinoti, kad vadinamas „žalos be kaltės modelio“ procesas taikytinas tik dėl pacientui padarytos (atsiradusios) žalos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Todėl visi pacientui atsiradusios žalos iki 2019 m. gruodžio 31 d. atvejai turi būti nagrinėjami pagal iki įstatymo Nr. XIII-2377 įsigaliojimo dienos galiojusias nuostatas.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo. Komisija prašymus nagrinėja neatlygintinai.

Į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją turi teisę kreiptis šie asmenys:

1. Pacientas

2. asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai),

3. mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties

4. mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys.

Pastaba. susiformavusi teismų praktika numato platesnį asmenų ratą, todėl siūlome konsultuotis su advokatu, kas gali prašyti žalos.

Kreipimosi į Komisiją terminas:

Šie asmenys, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, turi kreiptis su prašymu į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.

Prašymo turinys:

Prašyme turi būti nurodyta žala, prašomos atlyginti žalos dydis ir aplinkybės (faktinis pagrindas), pagrindžiančios žalą ir reikalaujamos atlyginti žalos dydį. Prie prašymo taip pat pridedami, jeigu pacientas juos turi, dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes (faktinį pagrindą).

Jeigu kartu su prašymu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su prašymu, ir (ar) juose ir (arba) prašyme pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Komisija Apraše nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Komisijoje dienos nurodo prašymą pateikusiam asmeniui nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo prašymą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų prašymas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę prašymą Komisijai pateikti iš naujo.

Žalos nagrinėjimo procesas

Žala atlyginama, jeigu Komisija nustato, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento sveikatai yra padaryta žala ir kad tai nėra neišvengiama žala.

Žalos nagrinėjimo procese vadovaujamasi Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašu ir jame nurodytais atlygintinos žalos dydžiais.

Komisija priima sprendimą atlyginti žalą nevertindama asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltės.

Žala atlyginama iš Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, lėšų.

Komisijos sprendimo apskundimas

Pacientas ir kiti asmenys, turintys teisę į pacientų sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimą, per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie Komisijos sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo klausimo nagrinėjimo iš esmės.

Jeigu teismo sprendime nurodytas atlygintinos žalos dydis yra didesnis, negu pagal Komisijos sprendimą atlygintos žalos dydis, pacientui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į žalos atlyginimą, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Apraše nustatyta tvarka iš sąskaitos lėšų atlyginama žalos suma, lygi teismo ir Komisijos sprendimuose nurodytų atlygintinos žalos sumų skirtumui.