Medicinos auditas

Advokatas Modestas Sriubas teikia konsultacijas ir pagalbą dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) įgyvendinimo.

Visoms įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalomas Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 (Žin., 2008, Nr. 53-1992). Reikalavimų aprašo tikslas – nustatyti pagrindines asmens sveikatos priežiūros įstaigų  veiklos kryptis teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti ir vidaus medicininio audito darbo principus.

 

Vadovaujantis minėto Aprašo reikalavimais, įstaiga privalo turėti pasirengusios:

 • Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei jos įgyvendinimo priemones;
 • Organizacinius ir klinikinius kokybės rodiklius sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir/ar rezultatams vertinti;
 • Vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 • Metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 • Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarką;
 • Struktūrinių padalinių (-io) darbo organizavimo tvarką;
 • Medicininių dokumentų pildymo tvarką;
 • Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką;
 • Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarką;
 • Pacientų skundų nagrinėjimo tvarką;
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką;
 • Mirčių atvejų nagrinėjimo tvarką;
 • Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius, susijusių su medicinos prietaisų, vaistinių preparatų naudojimu, hospitaline infekcija registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašą;
 • Įstaigoje atliekamų tyrimų, taikomų gydymo metodų aprašą.

 

Advokatas konsultuoja dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sistemos įdiegimo, priežiūros, rengia šios sistemos dokumentus, dalyvauja vidaus medicinos audito grupės veikloje (ne medicinos auditoriaus teisiniu statusu), atstovauja susitikimuose su pacientu ir jo atstovais, Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, kitose įstaigose ir institucijose. 

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Advokato Modesto Sriubo  - mob. (8 647) 27 618